Egzaminy EFB

EFB to najczęściej wybierany przez zdających egzamin LCCI. Jest owocem nowatorskiego, profesjonalnego podejścia do egzaminów językowych. Bazuje na autentycznych materiałach i sytuacjach ze świata biznesu.


Kandydaci zainteresowani zdobyciem certyfikatu  EFB na wybranym  poziomie, mogą zdawać egzamin w jednej z trzech światowych serii egzaminacyjnych lub skorzystać z dogodnej procedury „On demand” na żądanie, w dowolnie wybranym terminie w  Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym LCCI International Qualifications.


Wymagania: od  zdających egzamin EFB wymagana jest przede wszystkim umiejętność precyzyjnego zrozumienia tekstu oraz wyrażania się w języku angielskim w formie pisemnej. Zachowana musi być odpowiednia dla danej sytuacji lub scenariusza forma, ton i zawartość merytoryczna wypowiedzi.


W celu uzyskania dodatkowego potwierdzenia swoich kwalifikacji kandydat może przystąpić do części ustnej (Speaking) oraz do części ze słuchu (Listening).


Wyniki: dostępne są poprzez System Campus po ok. 3- 4 tygodniach, Certyfikaty zaś przysyłane są do centrów po ok. sześciu tygodniach od daty egzaminu.
Obok oceny kandydata na certyfikacie widnieje wynik procentowy, oraz odpowiadający mu poziom biegłości językowej CEFR.


Na egzaminach English for Business akceptowane są wszystkie odmiany j. angielskiego (brytyjska, północno-amerykańska, australijska) pod warunkiem, iż kandydat konsekwentnie stosuje wybraną odmianę.


W trakcie egzaminu kandydat ma prawo do użycia słownika jedno- lub dwujęzycznego.


Każdy z poziomów, od Preliminary do Level 4 składa się z obligatoryjnej części pisemnej (Reading and Writing), oraz opcjonalnych części: ustnej (Speaking)  i rozumienia ze słuchu (Listening).


Oceny z części Reading and Writing


Pass 50% poprawnych odpowiedzi


Merit 60% poprawnych odpowiedzi


Distinction 75% poprawnych odpowiedzi


Pozimy zaawansowania:

• Preliminary A1 w skali CEFR lub A2 w skali CERF (Breakthrough/Waystage)
• Level 1 A2 w skali CEFR lub B1 w skali CEFR (Waystage/Threshold)
• Level 2 B1 w skali CEFR lub B2 w skali CEFR (Treshold/Vantage )
• Level 3 B2 w skali CEFR lub C1 w skali CEFR (Vantage/Proficiency)
• Level 4 C1 w skali CEFR lub C2 w skali CEFR (Proficiency/Mastery)


EFB Preliminary (A1/A2)


Egzamin English for Business na poziomie Preliminary skierowany jest do kandydatów, którzy po raz pierwszy spotykają się z tematyką biznesową w języku angielskim. Kandydaci pomyślnie zaliczając egzamin na tym poziomie, będą:


• rozumieć podstawowe dane, fakty i polecenia
• formułować proste teksty i wypowiedzi według zadanych schematów
• formułować dane pisemne w czytelny i zrozumiały sposób
• podjąć na podstawie informacji zawartych w materiałach wymagane działania
• rozumieć prosty mówiony język biznesowy
• uczestniczyć w krótkiej rozmowie.  


Obowiązkowa część: Reading and Writnig trwa 1,5 godziny. Kandydat odpowiada na pytania dotyczące ww.  zagadnień.


Opcjonalna część:


1. Speaking trwa 11 minut ( w tym 5 minut przygotowania)
2. Listening trwa 20 minut. Kandydat proszony jest o udzielenie odpowiedzi na 25 krótkich pytań.


EFB Level 1 (A2/B1)


Egzamin English for Business na poziomie pierwszym skierowany jest do kandydatów, którzy spotkali się już zagadnieniami biznesowymi w języku angielskim i opanowali je w stopniu podstawowym. Kandydaci pomyślnie zaliczając egzamin na tym poziomie, będą:


• rozumieć komunikaty dotyczące nieskomplikowanych zagadnień biznesowych
• czytać, interpretować i odpowiadać na proste wiadomości i teksty biznesowe
• Wykorzystywać wiedzę z zakresu korespondencji biurowej w celu stworzenia standardowych dokumentów, takich jak podstawowe raporty i zamówienia, wykresy i tabele
• umieli napisać krótką notatkę służbową z konsekwentnym użyciem stylu pisma biznesowego na podstawie zadanych poleceń.
• uczestniczyć w krótkich konwersacjach.


Zadania egzaminacyjne:


1. napisanie krótkiej notatki służbowej  lub listu z konsekwentnym użyciem stylu pisma biznesowego na podstawie zadanych poleceń.
2. rozumienie komunikatu dotyczącego nieskomplikowanych zagadnień biznesowych
3. umiejętność interpretacji i przetwarzania informacji biznesowej
4. przeformułowania danych i informacji biznesowych (wykresy, diagramy).


Komponenty egzaminu:


Obowiązkowa część: Reading and Writnig trwa 2 godziny. Kandydat odpowiada na 4 pytania dotyczące ww.  zagadnień.


Opcjonalna część:


1. Speaking trwa 12 minut (w tym 5 minut przygotowania)
2. Listening trwa 30 minut. Kandydat proszony jest o udzielenie odpowiedzi na 30 pytań.


EFB Level 2 (B1/B2)


Egzamin English for Business na poziomie drugim skierowany jest do kandydatów, którzy potrafią już skutecznie komunikować się w sytuacjach biznesowych i wymagają w tym zakresie jedynie wsparcia. Kandydaci pomyślnie zaliczając egzamin na tym poziomie, będą:


• podejmować działania adekwatne do dostępnych informacji i poleceń,
• dokonywać trafnego wyboru najważniejszych części w otrzymanych instrukcjach,
• tworzyć wszelkiego rodzaju korespondencje biznesowe: notatki, ulotki, ogłoszenia, raporty, artykuły, listy,
• dostosowywać rodzaj formatu i kształtu dokumentu do formy komunikacji,
• dostosowywać i zamieniać elementy tekstów, formę, ton, wygląd odpowiedzi  zgodnie z wymogami podanej sytuacji,
• rozumieć wypowiedzi biznesowe na danym poziomie,
• uczestniczyć w konwersacji.


Zadania egzaminacyjne:


• listy biznesowe
• ulotki reklamowe
• raporty biznesowe
• memorandum
• notatki firmowe.

 

SERIES 3 EXAMINATION 2003 ENGLISH FOR BUSINESS LEVEL 2

English for Business Level 2

 


Komponenty egzaminu EFB 2


Obowiązkowa część: Reading and Writnig trwa 2,5 godziny. Kandydat odpowiada na 4 pytania dotyczące ww.  zagadnień.


Opcjonalna część:


1. Speaking trwa 13 minut
2. Listening trwa 25 minut. Kandydat proszony jest o udzielenie odpowiedzi na 30 pytań


EFB Level 3 (B2/C1)


Egzamin English for Business na poziomie trzecim przeznaczony jest dla kandydatów, którzy legitymują się głęboką znajomością biznesowego języka angielskiego i w większości sytuacji potrafią posługiwać się nim efektywnie.


Cel egzaminu:


Umożliwienie kandydatom rozwijania zdolności do:


• zrozumienia  i stosowania  języka angielskiego w różny sposób w wielu kontekstach działalności gospodarczej
• biegłego stosowania odpowiednich form, tonu i stylu wypowiedzi, tworzenie szeregu dokumentów biznesowych dla różnych odbiorców i celów
• przyjęcia koniecznej w danym scenariuszu biznesowym roli w celu wykonania konkretnego zadania w imieniu swojego pracodawcy
• rozumienia języka angielskiego biznesowego mówionego,
• uczestniczenia w rozmowach i dyskusjach
• przedstawienia ustnej prezentacji na temat związany z działalnością gospodarczą.


Zadania egzaminacyjne:


1. Tworzenie listu biznesowego
2. Sporządzenie wewnętrznego raportu firmy
3.  Zrozumienie tekstu związanego z działalnością gospodarczą
4. Przekształcenie biznesowego tekstu przeformułowanie informacji i danych.


Komponenty egzaminu EFB 3


Obowiązkowa część: Reading and Writnig trwa 3 godziny. Kandydat odpowiada na 4 pytania dotyczące ww.  zagadnień.

Opcjonalna część:


1. Speaking trwa 15 minut
2. Listening trwa 25 minut. Kandydat proszony jest o udzielenie odpowiedzi na 30 pytań.


EFB Level 4 (C1/C2)


Egzamin English for Business na poziomie 4 przeznaczony jest dla kandydatów, którzy biegle orientują się we wszystkich aspektach biznesowego języka angielskiego. Jest on tym samym potwierdzeniem najwyższych kwalifikacji językowych i zawodowych w dziedzinie biznesu.

Cel egzaminu:


Umożliwienie kandydatom rozwijania zdolności do:


• zrozumienia autentycznych tekstów biznesowych
• pisania po angielsku na wiele różnych sposobów i dania dowodu znajomości szerokiej gamy zagadnień biznesowych.
• słuchania i rozumienia tekstów biznesowych, takich jak: rozmowy, ogłoszenia, biuletyny informacyjne itp. pisma,
• ustnego wypowiadania się  w sprawach handlowych lub zawodowych w sposób jasny i szczegółowy z zastosowaniem odpowiedniego stylu wypowiedzi,
• uczestniczenia w rozmowach i negocjacjach,
• biegłego stosowania odpowiednich form, tonu i stylu wypowiedzi, tworzenie szeregu dokumentów biznesowych dla różnych odbiorców i celów
• przyjęcia koniecznej w danym scenariuszu biznesowym roli w celu wykonania konkretnego zadania w imieniu swojego pracodawcy.


Kandydaci pomyślnie zaliczając egzamin na poziomie EFB 4, będą:

• biegle orientować się we wszystkich formach, aspektach i stylach korespondencji biznesowej,
• przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w anglojęzycznych zespołach oraz do bycia autorytetem w dziedzinie zastosowania języka angielskiego we wszystkich aspektach działalności gospodarczej.


Zadania egzaminacyjne:


1. Czytanie i zrozumienia autentycznego tekstu oraz skonstruowanie pisma urzędowego związanego z tym tekstem.
2. Pisanie tekstów biznesowych z podanych informacji.
3. Przeformułowanie i formatowanie tekstów z jednego typu na inny tekst - tekst na streszczanie, przedstawienie tekstu w postaci graficznej itp.
4. Rozszerzanie i stworzenie różnego rodzaju tekstów biznesowych na podstawie podanych informacji (np. zawiadomienie o wystawie lub zaproszenia na otwarte spotkanie rekrutacyjne).


Komponenty egzaminu EFB 4


Obowiązkowa część: Reading and Writnig trwa 3 godziny. Kandydat odpowiada na 4 pytania dotyczące ww.  zagadnień.

Opcjonalna część:


1. Speaking trwa 17 minut
2. Listening trwa 30 minut. Kandydat proszony jest o udzielenie odpowiedzi na 30 pytań.

 

KARTA ZGŁOSZENIA