Koła Naukowe działające przy Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych

Koło Naukowe „Młodych Administratywiści”
Statutowe cele działalności obejmują między innymi: propagowanie dorobku nauk prawnych w zakresie administracji, pogłębianie wiedzy oraz doskonalenie warsztatu pracy naukowej wśród studentów, wspieranie dorobku naukowego członków; umacnianie więzi koleżeńskich. Koło prowadzi badania związane z Europejskim Kodeksem Dobrej Administracji i inne zajęcia związane z działalnością administracji publicznej.

 


Koło Naukowe „Ordo et Ius”
Koło prowadzi badania związane z systemem penitencjarnym i zapobieganiem przestępczości nieletnich, organizując wizyty w ośrodkach poprawczych i zakładach karnych. Koło współpracuje również z Komendą Miejską Policji w Legnicy, organizuje seminaria dotyczące między innymi profilaktyki uzależnień. Członkowie Koła mogą zdobyć również pewną wiedzę z zakresu prawa karnego, kryminologii, systemu postępowania z nieletnimi oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

 


Koło Naukowe „Ochrony Konsumenta”
Przedmiotem działalności Koła jest sfera instytucjonalna i proceduralna dotycząca ochrony praw konsumenta. Koło działa pod patronatem „Federacji Konsumentów”, a w 2008 r. nawiązało ścisłą współpracę z mgr Janem Kotapką Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta w Lubinie, czego efektem było m.in. seminarium dotyczące praktyk handlowych naruszających regulacje konsumenckie.

 


Koło Naukowe „Pro Publico Bono”
Celem koła jest dyskusja na temat Konstytucji RP i stanowionego przez nią systemu politycznego, praw obywateli i ich obowiązków wobec państwa oraz politycznej praktyki stosowania konstytucyjnych rozwiązań.

 


Koło naukowe „Prawa konstytucyjnego”
Do statutowych celów Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego należą m.in.: konsolidacja studentów wokół problematyki prawnej związanej z szeroko rozumianymi konstytucyjnymi podstawami ustroju państwa, propagowanie dorobku nauk prawnych w zakresie prawa konstytucyjnego, pogłębianie wiedzy oraz doskonalenie warsztatu pracy naukowej wśród studentów

 


 

Koło Naukowe „Młodych Pedagogów Alternatywa”
Jest to zrzeszenie studentów zainteresowanych rozwijaniem działalności naukowej i propagowaniem dorobku nauk pedagogicznych. Celem Koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy na temat teoretycznych i praktycznych aspektów nauk pedagogicznych i socjologicznych, a także nawiązywanie kontaktów z innymi kołami naukowymi oraz instytucjami naukowymi. Do statutowych zadań Koła zalicza się również prowadzenie edukacji informacyjnej w postaci spotkań, seminariów, prelekcji i prezentacji, wydawanie broszur, folderów i serii zeszytów naukowych, prowadzenie badań oraz organizowanie obozów naukowo-badawczych.

 


Koło Naukowe „Genesis”
Przedmiotem działalności członków Koła jest rozwijanie zainteresowań naukowych i artystycznych z takich dziedzin jak pedagogika i teatr oraz ich subdyscyplin. Zajmują się przede wszystkim propagowaniem teatru jako formy sztuki oddziaływującej pedagogicznie na widzów i twórców. Stąd w celach działalności zapisano miedzy innymi organizację przedtawien teatralnych.”Koło Naukowe "Języka Biznesu"
Koło Naukowe Języka Biznesu działa przy Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych. Celem działalności Koła jest doskonalenie znajomości angielskiego języka biznesu i usprawnienie umiejętności stosowania tego języka w praktyce w różnych sytuacjach i procedurach gospodarczych. Koło Naukowe realizuje swoje cele między innymi poprzez regularne spotkania w celu pogłębiania wiedzy z zakresu terminologii specjalistycznej, współpracę z instytucjami, organizacjami, firmami, osobami, mając na celu profesjonalną kooperację środowiska akademickiego z biznesowym, zapraszanie na spotkania przedstawicieli nauki i praktyki, uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach, konkursach dotyczących tematyki Business English.

  • Koło Naukowe  TRANSLAT
  • Koło Naukowe MŁODY DETEKTYW