Koła Naukowe działające przy Wydziale Nauk Społecznych i HumanistycznychKoło Naukowe ?Ordo et Ius?


Koło prowadzi badania związane z systemem penitencjarnym i zapobieganiem przestępczości nieletnich, organizując wizyty w ośrodkach poprawczych i zakładach karnych. Koło współpracuje również z Komendą Miejską Policji w Legnicy, organizuje seminaria dotyczące między innymi profilaktyki uzależnień. Członkowie Koła mogą zdobyć również pewną wiedzę z zakresu prawa karnego, kryminologii, systemu postępowania z nieletnimi oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
Koło Naukowe ?Młodych Pedagogów Alternatywa?


Jest to zrzeszenie studentów zainteresowanych rozwijaniem działalności naukowej i propagowaniem dorobku nauk pedagogicznych. Celem Koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy na temat teoretycznych i praktycznych aspektów nauk pedagogicznych i socjologicznych, a także nawiązywanie kontaktów z innymi kołami naukowymi oraz instytucjami naukowymi. Do statutowych zadań Koła zalicza się również prowadzenie edukacji informacyjnej w postaci spotkań, seminariów, prelekcji i prezentacji, wydawanie broszur, folderów i serii zeszytów naukowych, prowadzenie badań oraz organizowanie obozów naukowo-badawczych.Koło Naukowe "Języka Biznesu"

Koło Naukowe Języka Biznesu działa przy Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych. Celem działalności Koła jest doskonalenie znajomości angielskiego języka biznesu i usprawnienie umiejętności stosowania tego języka w praktyce w różnych sytuacjach i procedurach gospodarczych. Koło Naukowe realizuje swoje cele między innymi poprzez regularne spotkania w celu pogłębiania wiedzy z zakresu terminologii specjalistycznej, współpracę z instytucjami, organizacjami, firmami, osobami, mając na celu profesjonalną kooperację środowiska akademickiego z biznesowym, zapraszanie na spotkania przedstawicieli nauki i praktyki, uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach, konkursach dotyczących tematyki Business English.Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznegodziała przy Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Swoją działalność rozpoczęło w 2019 roku, celem której jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie nauk o bezpieczeństwie, nauk policyjnych, kryminalistyki oraz wybranych elementów prawa karnego. Koło Naukowe realizuje założone cele poprzez udział w przedsięwzięciach naukowych oraz współpracę z ośrodkami naukowymi, instytucjami państwowymi działającymi w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, stowarzyszeniami i innymi placówkami.


Koło Naukowe Secure Diversitas


Koło Naukowe Secure Diversitas - zajmuje się szeroko rozumianą problematyką wielokulturowości we współczesnym świecie i jej wpływem na bezpieczeństwo. Wśród obszarów badawczych znajdują się m.in. zagadnienia dotyczące fragmentaryzacji (np. etnicznej, religijnej i językowej) społeczeństw (również w Polsce) i wpływ ruchów migracyjnych na funkcjonowanie społeczności międzynarodowej. Oprócz zebrań dyskusyjnych w gronie studenckim, organizowane są m.in. spotkania z przedstawicieli odmiennych od polskiej grup narodowościowych, a także wizyty w miejscach związanych z wielokulturowością miasta i regionu.

 


Koło Naukowe Młodych Filologów "Renesans"


Koło Naukowe Młodych Filologów "Renesans" (opiekun naukowy: dr Lilia Omelan) działa przy Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych jako zrzeszenie studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Celem działalności koła jest nabywanie, pogłębianie i popularyzacja wiedzy w dziedzinie literatury, sztuki oraz kultury angielskiej, a także rozwój umiejętności zawodowych i społecznych Członków Koła. Dążymy do tego poprzez połączenie zabawy oraz pozytywnej atmosfery z nauką i edukacją. Organizujemy i przeprowadzamy prezentacje i wydarzenia kulturowo-edukacyjne w celu popularyzacji literatury, sztuki i literatury angielskiej.