STYPENDIUM SOCJALNE I ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM SOCJALNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

Stypendium socjalne i zwiększenie stypendium socjalnego w roku akademickim 2018/2019

 

O przyznanie stypendium socjalnego oraz zwiększonego stypendium socjalnego może ubiegać się student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód na 1 osobę w rodzinie w 2017 r. nie przekroczył kwoty 1051,70 zł netto. Dochód należy udokumentować w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.

 

1.Termin składania wniosków:

 

a)  do 31 sierpnia 2018 r. -  wypłata  stypendium w październiku,
b)  do 30 września 2018 r. -  wypłata  stypendium w listopadzie z wyrównaniem od października,
c)  w przypadku zwiększonego stypendium socjalnego następujące dokumenty, tj.: dokument potwierdzający zamieszkanie studenta w domu studenckim, bursie, internacie lub w innym miejscu prowadzonym przez podmiot publiczny lub podmiot gospodarczy lub umowę najmu lokalu, student zobowiązany jest złożyć do dnia 8 października 2018 r.
d)  w przypadku złożenia wniosku po upływie terminów wskazanych powyżej, student otrzymuje wymienione świadczenia od następnego miesiąca po złożeniu kompletu dokumentów.

 

2.Wymagane dokumenty.

 

Osoby, które chcą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego lub zwiększonego stypendium socjalnego zobowiązane są do przedłożenia w Uczelni stosownej dokumentacji w tym przede wszystkim:

a)  wniosku o przyznanie stypendium,
b)  zaświadczenia z urzędu skarbowego członków rodziny studenta i studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2017 r., (brak dochodów w 2017 roku musi zostać potwierdzony przez Urząd Skarbowy), - obowiązkowo dla wszystkich członków rodziny powyżej 18 roku życia,
c)  w przypadku uzyskania zaświadczenia z urzędu skarbowego, z którego wynika, że student bądź członek rodziny nie złożył zeznania za 2017 r. bądź nie figuruje w ewidencji tego urzędu, należy do wniosku dołączyć oświadczenie tego podatnika, że w danym roku, nie uzyskał żadnego dochodu i nie rozliczył  się w innym urzędzie skarbowym,
d)  zaświadczenia z zakładu ubezpieczeń społecznych lub inne dokumenty zawierające informacje o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r., tych członków rodziny studenta, którzy na zaświadczeniu z urzędu skarbowego mają wykazany dochód,
e)  oświadczenia studenta i członków rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w poprzednim roku podatkowym z działalności opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej oraz o wysokości uzyskanych w ostatnim roku podatkowym innych dochodach nie podlegających opodatkowaniu (według wzoru określonego przez Uczelnię) – obowiązkowo składa każdy członek rodziny powyżej 18 roku życia nawet jeśli nie uzyskał takiego dochodu; W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczłtu lub karty podatkowej zaświadczenie z Urzędu Skarbowego z informacją o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłacanego podatku.
f)  zaświadczenia o uczącym się rodzeństwie lub uczących się dzieciach powyżej 18 roku życia,
g) skrócone lub zupełne akty urodzenia rodzeństwa lub dzieci albo inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka, rodzeństwa do 18 roku życia, 
h)  zaświadczenie z Urzędy Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego za 2017 r.
i)  odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów. W przypadku otrzymywania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej należy przedstawić przekazy lub przelewy wraz z zaświadczeniem od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w poprzednim roku podatkowym.
j)  w przypadku osób, których dochód na 1 osobę w rodzinie wynosi do 100,00 zł netto miesięcznie zaświadczenie z terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z pomocy społecznej a w przypadku niekorzystania z pomocy, pisemne oświadczenie określające źródła utrzymania rodziny,
k) w przypadku utraty dochodu -  dokument potwierdzający datę utraty dochodu oraz  wysokość utraconego dochodu,
l) w przypadku uzyskania dochodu w 2017 r. (dotyczy sytuacji, gdy dochód nie był uzyskiwany od początku 2017) - dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta lub członka rodziny studenta oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany,
ł) w przypadku uzyskania dochodu w 2018 r. – dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany,

m)  oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku,
n)  inne dodatkowe dokumenty potwierdzające indywidualną sytuację materialną studenta.

 

Uwaga: Student może złożyć kserokopię dokumentów, jeżeli zostały one potwierdzone notarialnie lub przez inny urząd państwowy. Kserokopię dokumentu uwierzytelnić może pracownik Sekcji ds. Pomocy Materialnej podczas przyjmowania wniosku o przyznanie pomocy materialnej pod warunkiem okazania oryginału dokumentu.


3. Członkowie rodziny

 

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium uwzględnia się dochody osiągane przez:

a)  studenta,
b)  małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, 
c)  rodziców studenta, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.


4. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli:

 

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a) ukończył 26. rok życia,

b) pozostaje w związku małżeńskim,

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt 2, lub

 

2) spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, nie jest mniejszy od kwoty 930,35 zł,

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

 

W pozostałych przypadkach, tj. gdy student nie jest samodzielny finansowo według powyższej definicji, jego sytuacja materialna jest ustalana z uwzględnieniem dochodów jego rodziców i rodzeństwa.


Źródłem stałego dochodu studenta (małżonka studenta) może być wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także między innymi renta, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło itp. Stałe źródło dochodu studenta oznacza nieprzerwane źródło dochodu przez 12 miesięcy w poprzednim roku kalendarzowym oraz w roku bieżącym (tj. od początku roku kalendarzowego do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej). Obowiązek udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie.


5.  Stypendium nie przysługuje studentowi w przypadku

 

a)  w przypadku, gdy studentowi lub osobie samotnie wychowującej dziecko, tj. rodzicowi studenta, nie zostało zasądzone sądownie świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka (studenta) od drugiego z rodziców, stypendium nie przysługuje, chyba że:
-   rodzice dziecka nie żyją lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
-   ojciec dziecka jest nieznany,
-   powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
-   sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

b)  gdy student niespełniający warunku samodzielności finansowej nie uwzględni dochodów rodziców oraz rodzeństwa.

 

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej można uzyskać w pok. 131 bud. A

oraz pod numerami tel. 76723 22 24.

 

załączniki:

wniosek

wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego

oświadczenie o innych dochodach

oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku

konto

ulotka