ZAPOMOGA

Z A P O M O G I

Informujemy o możliwości otrzymania zapomogi dla studentów, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Zgodnie z § 25 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów, zapomoga może być przyznana studentowi który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
O przyznanie zapomogi może ubiegać się każdy student narażony na doraźne wydatki wynikające z:
1. nieszczęśliwego wypadku,
2. poważnej choroby studenta lub jego członka rodziny wymagającej zakupu kosztownych leków,
3. urodzenia dziecka,
4. śmierci członka rodziny prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe,
5. klęski żywiołowej (np. pożar, powódź),
6. kradzieży,
7. innych zdarzeń losowych, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Zapomogi przyznawane są na podstawie wniosku udokumentowanego odpowiednimi zaświadczeniami.
Wnioski o przyznanie zapomogi można pobierać i składać w pok. 131 bud. A . (tel.76/723-22-24 i 76/723-22-29).

wniosek

 

oświadczenie o niepodbieraniu świadczeń na innym kierunku studiów

 

nr konta