Kredyty studenckie w roku akademickim 2022/2023

1. O kredyt może się ubiegać student albo osoba starająca się o przyjęcie na studia stacjonarne lub niestacjonarne pod warunkiem nieukończenia 30. roku życia.

2. Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 202/2023 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony na poziomie 3 000 zł netto.

3. O kredyt można wnioskować w dowolnym momencie roku w jednym, wybranym przez studenta banku. Do wniosku dołącza się dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu, oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku.

4. Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów tylko raz i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat. Kredyt wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku akademickim. Wysokość miesięcznej transzy kredytu wynosi 400 zł, 600 zł, 800 zł albo 1000 zł.

5. W trakcie trwania umowy student może złożyć w banku wniosek o zwiększenie lub zmniejszenie raty kredytu w zależności od aktualnych potrzeb.

6. O kredyt studencki można się ubiegać w jednym z następujących banków:
? PKO Bank Polski,
? Bank PEKAO S.A.,
? Bank Polskiej Spółdzielczości (wraz z bankami zrzeszonymi),
? SGB - Bank (wraz z bankami zrzeszonymi).

7. Student ma obowiązek zawiadomić bank o:
? skreśleniu z listy studentów,
? urlopie od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów,
? zawieszeniu w prawach studenta,
? ukończeniu studiów.

8. Kredyt może być w całości poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a więc student nie musi martwić się o to, czy dochody rodziców pozwolą na odpowiednie zabezpieczenie spłaty.

9. Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów, a liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu.

10. W przypadku trudności w spłacie kredytu, na wniosek kredytobiorcy, bank może zmniejszyć na okres pół roku wysokość raty spłaty kredytu do 20% miesięcznego dochodu z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie tego wniosku. Istnieje również możliwość czasowego zawieszenia spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy, jeżeli kredytobiorca znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratą stałego źródła dochodu lub przypadkiem losowym uniemożliwiającym spłatę pożyczki lub kredytu.

11. Kredyt jest umarzany w 20%, 35% lub 50% kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie odpowiednio 10%, 5% lub 1% najlepszych absolwentów uczelni. W szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową (np. choroba, wypadek) lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (np. niepełnosprawność).

Pełną informację o warunkach uzyskania i spłaty kredytów studenci mogą uzyskać w wybranym banku oraz na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kredyty-studenckie